Geschiedenis van de kerk

 Jaar Gebeurtenis

1952

Ds. J. van Raalte van Harderwijk neemt de geestelijke bearbeiding op zich van de kerk­leden op het werkeiland Lelystad‑Haven.

1955

Een gezin van onze kerken vestigt zich bij Roggebotsluis in Oostelijk Flevoland.

1958

Drie gereformeerde gezinnen vestigen zich in de nieuwe polder.

1960

Het aantal gezinnen groeit tot zes.

1962

Op 4 mei vindt de instituering plaats van de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland. Ds. H. Stolk van Blokzijl neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de polder aan. Met 6 gezinnen (38 leden) worden kerkdiensten gehouden in een barak van het werkkamp Dron­ten.

1963

Kerkdiensten worden gehouden in de aula van de openbare school "De Ducdalf" te Dronten en spoedig daarna in de aula van de Chr. School "Het Kompas" te Dronten.

1966

Ondertussen telt de kerk 60 gezinnen en wordt tot kerkbouw besloten.

1967

Op 4 januari wordt de eerste paal voor de "Ichtuskerk" geslagen, die op 17 november in gebruik wordt genomen.

1968

De kerk telt 85 gezinnen.

1968

Op 20 november 1968 roept br. J. Haaksema, als ouderling, de gemeente op zich achter hem te blijven scharen en voor de kerkdiensten in een ander gebouw sa­men te komen. Ze­ventien gezinnen (86 leden) geven hieraan gehoor, terwijl 68 ge­zinnen zich aan het kerk­ver­band onttrekken.

Het gebruik van de "Ichtuskerk" voor de Woorddiensten wordt aan deze 17 ge­zin­­nen geweigerd. Deze houden dan kerkdiensten in de kantine van het Loon­be­drijf Maris te Dron­ten.

1969

Met 89 leden worden nu de kerkdiensten gehouden in zaal "Kampanje" van het kerkcentrum "De Ark" in Dronten.

 

Het verzoek van de kerk van Oostelijk Flevoland om ingedeeld te mogen worden bij de classis Harderwijk, in plaats van bij de classis Kampen, wordt ingewilligd.

1970

De kerk telt 102 leden. Er wordt een beroep uitgebracht op ds. C.G. Bos van Zwolle, die het beroep aanneemt en op 6 september te Dronten zijn intrede doet.

 

De gemeente, die groeit tot 135 leden, gaat nu ook kerkdiensten houden in Lely­stad en wel in de Chr. School "De Inktvis".

1971

Besloten wordt over te gaan tot kerkbouw in Dronten en in Lelystad.

1972

Op 14 september slaat ds. C.G. Bos de eerste paal voor het kerkgebouw te Dron­ten. De kerk groeit tot 241 leden.

1973

Kerkgebouw "De Lichtboei" te Dronten wordt op 2 mei in gebruik genomen.

1974

De gemeente is gegroeid tot 282 leden. Ds. C.G. Bos viert op 7 januari zijn 40‑ja­rig ambtsjubileum.

1975

Op 12 februari slaat ds. C.G. Bos opnieuw een eerste paal, ditmaal voor het kerkgebouw te Lelystad dat op 16 december in gebruik wordt genomen.

1975

Op 1 april wordt emeritaat verleend aan ds. C.G. Bos.

1976

Op 20 december wordt te Dronten de akte van kerksplitsing van de Geref. Kerk van Oostelijk Flevoland getekend.

1977

Per 1 januari is de gemeente Oostelijk Flevoland gesplitst in de kerk te Lely­stad, welke 143 leden telt en de kerk te Dronten, waar 299 gemeenteleden zijn.

 

De kerkraden van Dronten en Lelystad besluiten in een gezamenlijke ver­ga­de­ring voortaan zelfstandig te gaan beroepen. Kandidaat P.H. van der Laan neemt het op hem uitge­brachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.

1980

Ds. P.H. van der Laan neemt het beroep aan dat op hem is uitgebracht door de kerk van Axel, voor het evangelisatiewerk te Gent (België).

 

Kandidaat P.M. de Wit neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.

1981

Eerste wijkvergadering van de kerkleden in Zuidelijk Flevoland.

1982

De eerste kerkdienst in Almere wordt gehouden in de Prot. Chr. Basisschool "De Driemaster" t.b.v. de gemeenteleden in Zuidelijk Flevoland.

1984

De kerkenraad besluit tot het instellen van een wijkraad voor Zuidelijk Flevoland. Via schoolgebouw "De Ark" (Almere‑Haven) worden per 4 november kerkdien­sten gehouden in kerkgebouw "De Zuiderpoort" (Almere‑Stad).

1985

De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt mee dat wij voor Zeewolde alsnog in aanmerking komen voor subsidie t.b.v. kerkbouw.

 

De eerste kerkdienst te Zee­­wolde wordt gehouden in het Raadhuis aan de Horsterweg. De classis Harderwijk geeft haar instemming met het besluit van de ker­ke­nraad te Lelystad om per 1 januari 1986 over te gaan tot de instituering van de Gere­for­meer­de Kerk te Almere en Zeewolde.

1986

Per 1 januari wordt de gemeente Lelystad gesplitst in de kerk te Lelystad en de kerk Almere‑Zeewolde.

 

Ds. P.M. de Wit vertrekt naar Bergentheim.

1987

Ds. A. de Ruiter neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk van Lely­stad aan.

1988

Onze emerituspredikant, ds. C.G. Bos wordt op 6 april door de Here opge­no­men in de hemelse heerlijkheid.

 

Een nieuw orgel wordt in gebruik genomen

1990

Per 1 september is ds. A. de Ruiter door de gemeente afgestaan voor de periode van 1 jaar als legerpredikant.

1995

Ds. de Ruiter neemt afscheid wegens zijn vertrek naar Enkhuizen.

 

Door ds. C.J. Harryvan wordt het op hem uitgebrachte beroep aangenomen.

2003

Ds. Harryvan neemt afscheid wegens zijn vertrek naar de Oekraïne.

2003

Definitief besluit wordt genomen voor het bouwen van een nieuwe kerk

2004

1e paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw in de Landerijen op 9-2-2004

2004

Officiële opening van het nieuwe kerkgebouw aan de Pauwenburg op 3-9-2004

2004

De eerste kerkdienst wordt gehouden in het nieuwe kerkgebouw op 5-9-2004

2004

Sloop van het kerkgebouw de Kandelaar aan de Kempenaar in september.

2004

Naam van het nieuwe kerkgebouw (de Lichtbron) wordt door de kerkenraad aangenomen op 21-12-2004

2005

Ds. R.J. Vreugdenhil neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de GKV Lelystad aan 24-4-2005

ds. R.J. Vreugdenhil bevestigd in zijn ambt van predikant in onze gemeente op  21-5-2005

  ds. R.J. Vreugdenhil vertrekt op 15-2-2015