Kerkenraadsvergaderingen

  Frequentie
Dag Tijd
Kerkenraad
Eens per 4 weken woensdag 19.45 uur
Kerkenraad en Diaconie 
2 maal per jaar
woensdag
19.45 uur
Diaconie Eens per 3 weken
dinsdag
20.00 uur
       

Documenten

Bestand 
Regeling roeping ouderlingen en diakenen 30 maart 2016.pdf Downloaden

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de kerkelijke gemeente.

Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikant. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest Schriftuurlijk prediken.

De Predikant is de 1e preses (voorzitter) en een ouderling 2e preses. Het is bij ons gebruikelijk dat de 2e preses de vergaderingen van de kerkenraad voorzit.

De ambten van ouderling zijn al door de apostel Paulus ingesteld.

In gereformeerde kerken is het beheer over gebouwen en andere goederen opgedragen aan de commissie bestuurlijke zaken; leden daarvan, waaronder de penningmeester, zijn geen lid van de kerkenraad. Wel is er een voortdurend overleg.

College van diakenen

Het helpen van mensen in nood is een diaconale taak. Ook het behoeden voor nood kan een diaconale taak zijn. In deze tijd is er, naast andere nood, steeds vaker sprake van financiële nood. De economie, het mobiele tijdperk, het leen- en consumeer gedrag, allerlei oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Of u nou veel of weinig te besteden heeft, in iedere situatie bent u geroepen om als rentmeester ook zorgvuldig met de u toevertrouwde middelen om te gaan.

“Vanuit de Liefde van God omzien naar anderen, door het inzetten van onze gaven. Onze tijd, onze aandacht, onze vaardigheden en ook ons geld. Eigenlijk zouden we niet moeten spreken van ‘ons’ geld, maar van de ‘ons toevertrouwde’ gaven en middelen. Nu wordt pas echt duidelijk wat onze opdracht (=wens) is als het gaat om leven in Christus”.

Naast de diaconale collecte houden we ook een kerkelijke collecte. Met deze collecte ondersteunen we veelal doelen die gericht zijn op het doorgeven van het evangelie. Maar ook kerkelijke organisaties die de kerken ondersteunen.